ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN KLAVER GRASZODEN

Algemeen
Alle aanbiedingen, verkoopovereenkomsten, het verstrekken van adviezen en levering geschieden op deze algemene verkoopvoorwaarden. Eventuele wijziging van deze verkoopvoorwaarden zijn slechts geldig voorzover deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 
Aflevering
Alle leveringen geschieden op de overeengekomen plaats. Bij levering op bestemming zal worden geleverd op de plaats die KLAVER GRASZODEN of haar vervoerder met het transportmiddel met de gebruikelijke apparatuur redelijkerwijs op eigen kracht kan bereiken.
 
Na lossing op bestemming of levering af kwekerij zijn de graszoden, bigslabs en blokzoden voor de rekening en risico van de koper en behouden wij ons aan het herroepingsrecht van een dagvers product.
 
Indien KLAVER GRASZODEN wegens overmacht (waaronder meer wordt verstaan staking, brand water-en vorstschade, misoogst of overheidsmaatregelen e.d.) niet aan zijn leveringsplicht kan voldoen, heeft de koper het recht, behalve indien de duur van de overmacht zulks niet rechtvaardigt de overeenkomst zonder gerechtelijk tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Emballage
Indien emballage (als statiegeld) in rekening wordt gebracht, dient deze tegelijk met de betaling van de hoofdsom, voldaan te worden. Restitutie van statiegeld vindt alleen plaats bij franco inleveren van voor hergebruik geschikte emballage binnen drie maandag na de dag van levering. Het is de koper verboden de emballage voor andere producten en/of doeleinden te gebruiken.
 
Prijzen
In geval van wijzigingen van kostenbepalende factoren na het sluiten van de overeenkomst, behoudt KLAVER GRASZODEN het recht voor deze wijziging aan de koper door te bereken.
 
Betaling
Betalingen dienen contant en zonder aftrek van betalingskorting te geschieden, tenzij anders overeengekomen. Facturen kunnen worden verhoogd met een krediet beperkingtoeslag, die bij betaling binnen de op de factuur aangegeven termijn van het eindebedrag mag worden afgetrokken. Eventuele incassokosten zijn voor rekening van de koper. Bij aanwijzingen omtrent verminderde mate van kredietwaardigheid van koper is KLAVER GRASZODEN gerechtigd niet of niet verder te leveren, indien de koper niet akkoord gaat met levering onder rembours of bij vooruitbetaling.
 
Aansprakelijkheid
KLAVER GRASZODEN staat slechts in voor de kwaliteit van haar product op het moment van leveren koper is dan ook verplicht product bij binnenkomst of anders zo spoedig mogelijk te controleren en gebreken onmiddellijk te melden ingeval niet, niet tijdig of behoorlijk geleverd wordt en KLAVER GRASZODEN hiervoor aansprakelijk is heeft koper recht op schade vergoeding en wel tot ten hoogste het  factuurbedrag van het geleverde er is echter nimmer aansprakelijkheid voor gevolgschade
 
Eigendomsvoorbehoud
De door KLAVER GRASZODEN verkochte producten blijven haar eigendom totdat de koopprijs en eventuele rente en bijkomende kosten door koper geheel zijn voldaan. Niettemin zijn alle risico’s met betrekking tot het geleverde vanaf het tijdstip van levering voor koper.
 
Bevoegde rechter en toepasselijk recht
Eventuele geschillen tussen verkoper en koper die niet in der minne kunnen worden geschikt zullen worden voorgelegd aan de te Alkmaar bevoegde rechter. Nederlands recht is van toepassing.

Hoi! Klik op de link Klaver Graszoden om te chatten via WhatsApp of stuur een e-mail naar info@klaver-graszoden.nl

Chat met ons via WhatsApp
Close and go back to page

Footer 2 Linkjes Naw

Image
De Beulakker 1
1676 GM TWISK

Tel: 0227-540229
Fax: 0227-547040
E: info@klaver-graszoden.nl
Image
Image